X
X
X
X

10% Discount Code You Can Benefit From On All Your Orders: WELCOME

Basket  (0)
Sign In Sign Up

Service and Usage Agreement

 
Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

1.1.İşbu sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır),
A. www.livaproxy.com web site adresinde hizmet veren, satış ve pazarlama ve destek faaliyetlerini yürüten LİVAPROXY YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile (bundan sonra LiVAPROXY olarak anılacaktır).
B. www.livaproxy.com üzerinden LİVAPROXY ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle www.livaproxy.com adresinde yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

MÜŞTERİ’nin LİVAPROXY'den ürünü satın alması ile sözleşme yürürlüğe girer. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi işbu sözleşme süresizdir.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1.Müşteri’nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile müşterinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilgilerin servis sağlayıcının serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

2.2.Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.livaproxy.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2.3.LİVAPROXY'nin MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, "Mobil Proxy/Mobile Proxy" veya "İPV6 Proxy/İpv6 Proxy Sunucusu" adı altında Proxy Server (ara sunucu) sağlamaktan ve LİVAPROXY tarafından geliştirilmiş yazılımların lisanslı bir şekilde satılmasından ibarettir.

2.4.MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile LİVAPROXY’de yayınlanan tüm LİVAPROXY politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

2.5.İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, LİVAPROXY Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve gereken sonucu verecek nitelikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir.

2.6.MÜŞTERİ, LİVAPROXY’nin Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

2.7.LİVAPROXY, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

2.8.LİVAPROXY, MÜŞTERİ'ye verilen hizmetlerde oluşabilecek İnternet Servis Sağlayıcı şirketler tarafından yapılan kesintilere müdahale edememektedir ve dolayısı ile bu kesintilerden sorumlu değildir. LİVAPROXY kendi sorumluluğu dahilinde olmayan kesintiler haricinde maksimum kesinti süresini "Aylık" dönemi içeren hizmetler için 48 saat, "Haftalık" dönemi içeren hizmetler için 12 saat, "Günlük" dönemi içeren hizmetler için 2 saat olarak belirlemiştir . MÜŞTERİ satın alacağı hizmet döneminin karşılığı olan maksimum kesinti süresini kabul etmektedir.

2.9.Bayilik programımıza katılan müşterilerimiz; İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, LİVAPROXY “Bayi Müşteri” hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir.
BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİ’lerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. LİVAPROXY sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı Kontrol Panel desteği vermektedir. LİVAPROXY’nin Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal LİVAPROXY’yi bilgilendirmekle mükelleftir. LİVAPROXY, BAYİ MÜŞTERİ’lerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’yi sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİ’lerinin LİVAPROXY’ye verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden sorumlu olacaktır. LİVAPROXY’nin bu konuda bir ödeme yapması hallerinde BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı LİVAPROXY Hizmetlerini MÜŞTERİ’lerine sağlayabilir. BAYİ LİVAPROXY’nin yazılı muvafakati olmaksızın LİVAPROXY’nin Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.

2.10. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar; MÜŞTERİ LİVAPROXY tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı LİVAPROXY sorumlu tutulamaz. LİVAPROXY bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

2.11. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetleri spam işlemler, sürekli ve çok sayıda İP reset, cihaz yeniden başlatma gibi benzer sunucuları yük altında bırakacak ve zarar verecek işlemlerin Proxy sunucu performansında düşüşe sebep olabileceğini ve bunların işbu sözleşme kapsamında limitlendirildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. LİVAPROXY tarafından; bir dakika içerisinde maksimum 2 defa İP reset işlemi, bir dakika içerisinde maksimum 500 Mb internet trafiği ve bir dakikada Mobil Proxy hizmetlerine maksimum 200 bağlantı olmak üzere limit belirlenmiştir. MÜŞTERİ tarafından bu maddede yer alan limitlerin aşılması halinde LİVAPROXY yazılı veya sözlü (telefon ya da e-posta) bildirimde bulunarak MÜŞTERİ’den limitlere uymasını isteyebilir. MÜŞTERİ, LİVAPROXY’nin kendisine tanıdığı süre içerisinde limitlere uygun biçimde işlemleri yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, LİVAPROXY tarafından limitlere uygun işlemleri yapmaması halinde LİVAPROXY herhangi bir bildirim ve ihbarda bulunmaksızın hizmeti askıya almaya veya hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir

3.MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.MÜŞTERİ Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, üyelik esnasında beyan ettiği T.C Kimlik Numarası dahil tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun LİVAPROXY tarafından sonradan tespit edilmesi halinde, LİVAPROXY’nin yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, LİVAPROXY işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. LİVAPROXY’nin bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ LİVAPROXY’den sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, LİVAPROXY’nin, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.Müşterinin Elektronik Posta Adresine (e-mail) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

3.3.MÜŞTERİ, LİVAPROXY MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda LİVAPROXY, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve LİVAPROXY’nin sorumluluğuna giremez. Aksi halde, MÜŞTERİ, LİVAPROXY’ in bu durumdan kaynaklanan her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.MÜŞTERİ iş bu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİ’lerine ait web sayfalarının, FTP ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.5.LİVAPROXY Proxy Sunucuları Türkiye’de barındırılmaktadır. MÜŞTERİ, LİVAPROXY'den satın almış olduğu Mobil Proxy, İpv6 Proxy Sunucu hizmetlerini hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı biçimde kullanamaz. MÜŞTERİ satın almış olduğu hizmetleri yasadışı web sitelerine, yasadışı bahis ve kumar sitelerine, yasadışı olmaksızın bütün bahis ve kumar içerikli web sitelerine giriş dahil olmak üzere bu web sitelerde hiçbir işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. LİVAPROXY, MÜŞTERİ'ye sunduğu bütün hizmetlerinde ağ trafiğini kayıt(log) altına almakta ve bu kayıtları saklamaktadır. Girişi ve işlem yapılması yasaklanmış bu web sitelerine MÜŞTERİ tarafından giriş ve işlem yapıldığı tespit edilmesi halinde LİVAPROXY, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. her türlü işlemi uygulayabilir ve bu hakkını saklı tutar. Müşteri, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz, iade talep edemez ve LİVAPROXY'nin sorumluluğuna giremez. Aksi halde, MÜŞTERİ, LİVAPROXY’nin bu durumdan kaynaklanan her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6.MÜŞTERİ’NİN kullandığı Mobil Proxy ve İpv6 Proxy sunucularını kullanarak yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder.

3.7.MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, LİVAPROXY’yi her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple LİVAPROXY aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, LİVAPROXY’nin ve 3. kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile LİVAPROXY aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde LİVAPROXY’nin davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından LİVAPROXY’nin sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun LİVAPROXY'den satın aldığı hiçbir yazılımı lisanssız kullanamaz, kullandıramaz. Satın alınan her yazılımın kendine özel kullanım sözleşmeleri mevcuttur. MÜŞTERİ bu sözleşmelere satın almadan önce www.livaproxy.com web sitesi üzerinden, satın aldıktan sonra kurulum esnasında ve kurulum dosyalarının içerisinde ulaşabilir. Satın alınan yazılımın sözleşmesi, MÜŞTERİ tarafından okunması için kurulum sihirbazı tarafından MÜŞTERİ'ye gösterilir. MÜŞTERİ kurulum sihirbazını tamamlayıp satın aldığı yazılımı bilgisayarına yükledikten sonra yazılımın kendine özel kullanım sözleşmesi yürürlüğe girer ve müşteri bu sözleşmeye uyacağını beyan ve taahhüt eder.

3.9.MÜŞTERİ satın aldığı yazılımların, hizmet süresi boyunca ve hizmet süresi bitişi sonrası süresiz olarak, farklı kişilere dağıtılmasının ve/veya kopyalanmasının, yazılımın kaynak kodlarının deşifrelenerek incelenmesinin, dağıtılmasının ve/veya paylaşımının yapılmasının yasak olduğunu kabul ederek bu gibi durumlara yol açmayacağını beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ satın almış olduğu yazılımın güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu, bilgisayar korsanları dahil olmak üzere bütün 3. kişiler tarafından yazılımların kopyalanmasına, yazılıma ait bilgilerin ve belgelerin 3. kişilere aktarılmasına/sızdırılmasına ve bu gibi LİVAPROXY tarafına zarar gelebilecek bütün faaliyetlere karşı hazırlıklı, güvenlikli ve bilinçli olması gerektiğini beyan ve taahhüt ederek onaylar. MÜŞTERİ'nin bu ve benzeri durumlara yol açması durumunda LİVAPROXY hizmetleri uyarmaksızın, ihtar göndermeksizin iptal etme, askıya alma, dondurma vb. işlemlerde bulunabilir ve bu hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, bu ve benzeri durumlara yol açması halinde LİVAPROXY’nin bu durumdan kaynaklanan her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10.MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan Mobil Proxy ve İpv6 Proxy Sunucusu üzerinde 5651 sayılı yasa hükümlerini eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da LİVAPROXY’ye bildireceğini aksi halde LİVAPROXY’nin uğrayacağı zararları ve masrafları ilk ihtarında karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile LİVAPROXY’den resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, LİVAPROXY’nin bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca LİVAPROXY’ye hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde LİVAPROXY’nin erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahil olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile LİVAPROXY’nin aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği ve zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, LİVAPROXY’ye karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler LİVAPROXY tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme LİVAPROXY tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını LİVAPROXY’ye hiçbir surette rücu etmeyeceğini peşinen kabul eder.
3.11.MÜŞTERİ, LİVAPROXY tarafından satın aldığı hizmetleri kullanarak bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının LİVAPROXY tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. LİVAPROXY dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir. MÜŞTERİ, LİVAPROXY’nin hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı LİVAPROXY’nin zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda LİVAPROXY ile mutabıktır.

Mobil Proxy hizmetlerinde ve İpv6 Proxy Sunucu hizmetlerinde kabul edilmeyen durumlara şunlar dahildir:
Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından yasaklı bütün işlemler,
Yasadışı olan, olmayan bütün bahis, kumar sitelerine giriş dahil site içerisindeki bütün işlemler,
Üçüncü kişilerin internetteki web siteleri, sosyal medya hesapları ve benzeri zarar görebilecekleri bütün materyallere zarar verme, izinsiz erişme, dolandırma ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından yasaklanan bütün işlemler,
İşbu sözleşmede belirtilmiş limitlere uygun olmayan işlemler,
DDOS saldırı, hacking ve benzeri faaliyetler.


3.12.MÜŞTERİ kesinlikle LİVAPROXY sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. MÜŞTERİ hiçbir şekilde LİVAPROXY sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir) Sisteme ya da sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, e-mail bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Bu amaçlı kullanımın tespit edilmesi durumunda, LİVAPROXY limitleme/silme yapma hakkına sahiptir.

3.13.Müşterinin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, LİVAPROXY’nin zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler LİVAPROXY’den alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

3.14.LİVAPROXY tarafından duyurulan kampanyalar, beyan edilen sürelerde geçerli olup paralelde ve/veya aynı anda yürütülen diğer bir kampanya ile birleştirilemez.

3.15.LİVAPROXY hizmetlerinde kendisi tarafından kaynaklanmayan sorunlar (Elektrik kesintileri, internet servis sağlayıcısı tarafından internet kesintileri, Planlı bakım çalışmaları vb.) dolayısı ile kesinti süresini tespit edip, ilk etapta MÜŞTERİ'nin satın aldığı hizmete ek süre olarak ekleyebilir. LİVAPROXY, işbu sözleşmede kendisi tarafından kaynaklanmayan kesinti süreleri hariç belirtilen maksimum kesinti sürelerinin aşılması halinde MÜŞTERİ'nin talep etmesi halinde kullanılmayan ve aşılan kesinti süreleri toplanarak müşteriye iadesini yapacaktır. LİVAPROXY işbu sözleşmede belirlemiş olduğu maksimum kesinti süresinin aşılmaması durumunda MÜŞTERİ'ye herhangi bir iade ve ekstra süre vermek zorunda değildir. MÜŞTERİ hizmet süresi bitimine ve/veya hizmet yenilenme gününe kadar, kesinti sürelerinin aşılmasından ötürü iade talep etmemesi durumunda iade hakkının sonlandığını beyan ve taahhüt eder ve hiçbir hak talep edemeyeceğini onaylar.

3.16.Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde LİVAPROXY, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir fesih halinde MÜŞTERİ zarara uğradığından bahisle herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

3.17.İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil LİVAPROXY hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. LİVAPROXY sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dâhildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. LİVAPROXY sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

3.18.Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. LİVAPROXY dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

3.19.Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili LİVAPROXY Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir.

Tüm LİVAPROXY MÜŞTERİ’leri, Bayi Programına katılmış olan hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

3.20.LİVAPROXY istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, LİVAPROXY Hizmetlerini kullanmaya devam ederek LİVAPROXY’de belirtilen ve revize edilebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, LİVAPROXY’nin sepet sayfasında yer alan ve onaylayarak devam ettiği sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.21.LİVAPROXY gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır.


4.YEDEKLEME
LİVAPROXY, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya LİVAPROXY ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:

 

LİVAPROXY tarafından satın alınan yazılımlar ile oluşturulan, bilgi ve belgelerinin yedeklerini tutmak
LİVAPROXY tarafından satın alınan yazılımların çalışması için gerekli olan verilerin yedeklerini tutmak, saklamak,
LİVAPROXY tarafından satın alınan yazılımların içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak,
Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak,
Mobil Proxy hizmetlerinde kullanılan ağ trafiğinin ne kadar GB(Gigabayt) olduğunu ve hizmetinden kalan GB(Gigabayt) miktarının takibinin LİVAPROXY ile iletişime geçerek yapılması.
5. ÜCRET VE ÖDEME
5.1. MÜŞTERİ, LİVAPROXY Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.
5.2. LİVAPROXY, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
5.3. LİVAPROXY’den alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ
6.1. MÜŞTERİ istediği her zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile feshedebilir. Feshin iade talebi olarak değerlendirilmesi için iade politikasına uygunluğu esastır. İade politikası kapsamına girmeyen fesihlerde ücret iadesi talep edilemez.

6.2. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm LİVAPROXY politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, LİVAPROXY, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri ihlalden hemen sonra yapılacak yazılı bildirim ile sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.3. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirilir; söz konusu yazılı bildirimden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara veya bildirime hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

6.4. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, LİVAPROXY sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Böyle bir fesih halinde MÜŞTERİ zarara uğradığından bahisle herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

GİZLİLİK
Taraflar’ın, işbu Sözleşme kapsamında öğrendikleri her türlü bilgi ve belge sır olarak kabul edilir. Taraflar, Sözleşme çerçevesindeki hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslar ile paylaşamaz. İşbu Sözleşme kapsamında hizmetin gereği olarak elde ettiği tüm bilgileri, Basın Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku hükümleri ve ilgili tüm mevzuat gereğince, aslen kamu yararına faaliyet gösteren LİVAPROXY’nin şeref ve haysiyetini veyahut manevi haklarını ihlal edebilecek, bu manada 3. kişilerin haksız rekabetine konu teşkil edebilecek her türlü muhtemel olumsuz tutum ve davranışlardan imtina etmeyi, telif ve patent haklarını korumayı, bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde LİVAPROXY’ in uğradığı ve/veya uğrayabileceği her türlü zararı itiraz etmeksizin tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8. MÜCBİR SEBEP
8.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

8.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

9. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Sözleşme’nin bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün uygulanamaz veya geçersiz oluşu, Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

10. TARİH VE İMZA
10 maddeden ibaret işbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

MADDE 1 - TARAFLAR;

1.1 www.livaproxy.com internet adresinde hizmet veren LİVAPROXY YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra LİVAPROXY olarak anılacaktır)

1.2 LİVAPROXY'den hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

MADDE 2 - TANIMLAR;

LİVAPROXY: LİVAPROXY YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait olan www.livaproxy.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

SLA : Açılımı (Service Level of Agreement) olan LİVAPROXY tarafından belirlenen destek seviyelerinin kapsadığı teknik destek koşullarını,

Hacking : Herhangi bir izni olmaksızın ikinci bir şahsın yada kurumun bilgilerine yetkisiz erişim yapılmasını,

Spam : Internet üzerinde aynı mesajın, işlemin ve benzeri durumların yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı, işlemi ve benzer durumları alma talebinde bulunmamış kişilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesini ve hizmet verilmesi için gerekli olan bilgisayar teknolojilerine ve ağlara zarar veren işlemleri ifade eder.

 

 

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU;
LİVAPROXY'nin MÜŞTERİ'ye sağlamış olduğu hizmetlere ve MÜŞTERİ'nin bu hizmetleri Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki müşterilerine sunmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MADDE 4 - LİVAPROXY'nin HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

4.1 LİVAPROXY, MÜŞTERİ'nin LİVAPROXY altyapısı üzerinden kendisi veya müşterileri adına satın alacağı hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlayacaktır.

4.2 LİVAPROXY, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini MÜŞTERİ’ye sağlamayı kabul etmiştir. LİVAPROXY, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahısla ya da kuruluşlarla (“Taşeron”) taşeronluk sözleşmesi yapma ve hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir.

4.3 LİVAPROXY, MÜŞTERİ’nin www.livaproxy.com üzerinde güvenli olarak işlem yapabilmesi için güvenli (şifreli) bağlantı imkânı sunacaktır ancak MÜŞTERİ’ye ait kullanıcı hesabı bilgilerinin güvenliği tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup yetkisiz girişlerden dolayı LİVAPROXY’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. MÜŞTERİ’nin kendi kullanıcı hesabıyla, www.livaproxy.com ’da yaptığı tüm işlemlerin her türlü sorumluluğu tamamen ve sadece MÜŞTERİ’ye aittir.

4.4 LİVAPROXY, resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi her gün 10:00 – 19:00 (GMT) saatleri arasında ticket ve e-posta yoluyla MÜŞTERİ’nin LİVAPROXY’den satın aldığı hizmetler kapsamında MÜŞTERİ’ye teknik destek hizmeti verecektir. Ancak LİVAPROXY’nın, MÜŞTERİ’nin müşterilerine teknik destek verme zorunluluğu yoktur.

4.5 LİVAPROXY, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini, Telekomünikasyon altyapısında meydana gelebilecek teknik arızalar veya LİVAPROXY’nin kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilmemesine neden olan üçüncü kişilerden kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik ve zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler LİVAPROXY tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir.

4.6 LİVAPROXY, sağladığı hizmetlerin tümüne ilişkin fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 5 - MÜŞTERİ'nin HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

5.1 MÜŞTERİ www.livaproxy.com sistemine üye olurken verdiği bilgileri eksiksiz ve doğru olarak dolduracağını, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde ise bilgi değişikliklerini hiçbir gecikme olmaksızın derhal www.livaproxy.com sisteminden güncelleyeceğini, MÜŞTERİ'nin eksik veya yanlış bilgi vermesi ya da bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri zamanında LİVAPROXY’ye bildirmemesi durumundan dolayı oluşacak zararlardan sorumlu olacağını ve bu durumun LİVAPROXY için iş bu sözleşmeyi fesih nedeni olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2 MÜŞTERİ, satın alma işlemini yaptığı hizmetlerine ait bilgi, dosya, doküman, ve programların, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerin güvenliği tamamen MÜŞTERİ sorumluluğunda olup, bu konuda LİVAPROXY’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.3 MÜŞTERİ, gerek kendisine gerekse müşterilerine ilişkin telefon, faks, mektup, e-posta ve benzer yollarla LİVAPROXY’ye ileteceği tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olacağını garanti eder. Aksi halde, eksik ya da yanlış bilgilendirme nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde LİVAPROXY’nin vekili, acentesi veya ticari temsilcisi gibi hareket etmeyeceğini ve bu izlenime yol açacak davranışlardan kaçınacağını taahhüt eder.

5.5 MÜŞTERİ, kendi adına veya müşterileri adına satın aldığı hizmetlerinin herhangi bir hukuki ihtilafa neden olması ya da hukuki sorumluluk doğurması halinde, LİVAPROXY’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını ve satın alma işlemi yaptığı hizmetlerle ilgili tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ, satışını yaptığı hizmetlerin üçüncü kişilerin haklarına herhangi bir şekilde halel getirmesi ve hakkı haleldar olan üçüncü kişilerin MÜŞTERİ’den herhangi bir talepte bulunması veya hukuki süreç başlatması halinde, ortaya çıkacak zararların tümünü bizzat karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6 MÜŞTERİ, LİVAPROXY’den yazılı izin almaksızın LİVAPROXY’nin ürün ve hizmetleri veya kurumsal kimliği ile ilgili reklamlar yapamaz. MÜŞTERİ, yazılı izin almaksızın LİVAPROXY’nin veya LİVAPROXY ürün veya hizmetlerine ilişkin markaları, logoları, veya amblemleri kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ve hiçbir ortamda kullanamaz ve kullandıramaz.

5.7 MÜŞTERİ, LİVAPROXY’den aldığı servisleri üçüncü şahıslara ait bilgisayar, kullanıcı hesabı, diğer ağlara yetkisiz ve yasa dışı yollarla erişim (Hacking, Spam, DDOS Saldırı, Phishing vb.) davranışlar için, bu yollarla yardımcı bir unsur olarak belirlenen (Trojan, Phishing) vb. gibi aktiviteler için kullanamaz.

5.8 MÜŞTERİ, kendi hizmetlerine ait yedeklerin ya da verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı MÜŞTERİ’nin almış olduğu hizmetler (işletim sistemi veya donanım bozukluğu) vb. sorulardan dolayı işlem göremez hale geldiğinde LİVAPROXY, MÜŞTERİ’ye ait verileri saklamak ya da düzenli olarak almakla yükümlü değildir. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı LİVAPROXY’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 6 - ÜCRETLENDİRME ÖDEME VE İADE;

6.1 MÜŞTERİ’nin aldığı hizmetin bedeli hizmeti satın aldığı tarihte www.livaproxy.com sitesinden satın aldığı paket özelliklerinde belirtildiği şekildedir. MÜŞTERİ sonraki dönemlere ait ödeme ve fatura işlemleri için LİVAPROXY’ye ait www.livaproxy.com veritabanındaki kayıtların esas alınacağını kabul eder.

6.2 Hizmet için gerekli ve teknik altyapının kurulmasını müteakip, Hizmetin verilmesi, MÜŞTERİ tarafındaki bir eksiklik nedeniyle gecikirse bu dönem için normal hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir. LİVAPROXY’den kaynaklanmayan MÜŞTERİ’nin kendi tarafında oluşacak yazılım, donanım, altyapı gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir. Bundan dolayı LİVAPROXY’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.3 LİVAPROXY, her ay MÜŞTERİ’nin hizmeti sonlanmadan 5 gün önce MÜŞTERİ’ye e-mail, sms yada telefon yolu ile ödemesi gereken faturası olduğunu bildirebilir. Hizmet bedeli son ödeme tarihine kadar ödenmez ise LİVAPROXY hizmeti kısmen veya tamamen durdurabilir.

6.4 Herhangi bir sebepten dolayı LİVAPROXY, MÜŞTERİ’ye gerekli faturayı ulaştıramaz ya da MÜŞTERİ bu faturayı kendisine belirtilen yollardan herhangi biri ile göremez ya da okuyamazsa sorumluluk LİVAPROXY’ya ait değildir. MÜŞTERİ fatura günlerini takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ kendisine bildirim yapılmadığı gerekçesiyle LİVAPROXY’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

6.5 LİVAPROXY, fatura son ödeme tarihinden sonra 5 gün geçmesine rağmen ödenmeyen hizmetleri ve hizmetlere ait yedek dosyalarını ya da hizmetlere ait verileri kısmen ya da tamamen silebilir.
6.6 Hizmet bedeli ödenmesine ilişkin LİVAPROXY tarafından hizmet durdurulduğunda hizmetin durdurulduğu süre içerisindeki veri kaybından dolayı LİVAPROXY sorumlu değildir. MÜŞTERİ bu hususta LİVAPROXY’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

6.7 LİVAPROXY iş bu sözleşmede taahhüt ettiği hizmetleri sözleşme süresi bittiğinde ( Telekom, Elektrik vb.) gibi kendi bünyesinde vermediği hizmetlere gelecek zam uygulamaları hariç olmak üzere en fazla %100 zamla yenileyebilir

6.8 MÜŞTERİ www.livaproxy.com 'dan satın aldığı hizmetlerin iptali için üye panelinden paketi iptal et seçeneğini seçmesi yada destek talebi göndererek iptal etmek istediği paketi LİVAPROXY'ye bildirmesi gerekmektedir. Bir sonraki fatura döneminde hizmet iptali sonrası MÜŞTERİ hesabı için fatura oluşturulmayacaktır.

6.9 LİVAPROXY tarafından satın alınan hizmetlerin teslim süresi 1 iş günüdür.

MADDE 7 - SÖZLEŞME SÜRESİ ;

7.1 İş bu sözleşme MÜŞTERİ'nin sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından LİVAPROXY'ye iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

7.2 Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

7.3 Taraflardan biri sözleşme süresinin bitiminden en az 30 (otuz) gün öncesinden kadar karşı tarafa fesih ihbarında bulunmamışlar ise sözleşme aynı şart ve hükümlülüklerle önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN FESHİ ve HİZMETİN DURDURULMASI;

8.1 LİVAPROXY, MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, MÜŞTERİ’nin iflas veya konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi ya da benzer haklı nedenlerin bulunmaması halinde LİVAPROXY herhangi bir süre ve şekil şartına bağlı olmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak iş bu sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözleşmenin, LİVAPROXY tarafından feshi halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin www.livaproxy.com kullanıcı hesabı dondurulabilir veya kısmen ya da tamamen kapatılarak iş bu sözleşme kapsamında verilen hizmet durdurulabilir.
8.2 MÜŞTERİ’nin veya MÜŞTERİ’nin müşterilerinin, LİVAPROXY’nin sağladığı hizmetleri hukuka aykırı olan (Spam, vb.) hizmetler için kullanması, lisanssız yazılım kullanması, T.C. Kanununa aykırı amaçlarla satın aldığı hizmetleri kullanması veya LİVAPROXY’nin diğer müşterilerini yada diğer bayilerini rahatsız edecek şekilde kötüye kullanması, MÜŞTERİ’nin satışını yaptığı hizmetlerin hukuka aykırı suç işlenmesi için araç olarak kullanması durumlarında, LİVAPROXY verdiği hizmeti kısmen veya tamamen dondurabilir ve iş bu sözleşmeyi tamamen feshedebilir.

8.3 Bu sözleşmenin bir hükmünü herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, Sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

8.4 MÜŞTERİ'nin satın aldığı hizmetlerin yasadışı ve (Pornografik, Bölücülük vb.) T.C. Kanununa aykırı durumlarda bulunulduğu tespit edilmesi durumunda, LİVAPROXY MÜŞTERİ'nin hizmetini durdurma hakkına sahiptir.

8.5 LİVAPROXY Telekomünikasyon Kurumu vb. hizmet aldığı kurumların kendisine şart koştuğu yeni yükümlülükler doğrultusunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ya da yenileyebilir.

8.6 MÜŞTERİ'nin diğer müşterilerin hizmetlerini engelleyecek şekilde sistem kaynağı kullanması durumunda, LİVAPROXY MÜŞTERİ'nin hizmetini durdurma hakkına sahiptir. LİVAPROXY anında müdahale gerektirmediği durumlarda bu durumu MÜŞTERİ'nin bilgisine sunarak diğer müşterilerin hizmetlerini engelleyecek faaliyetlerini durdurmasını isteyecektir.

MADDE 9 - SIR SAKLAMA ve GİZLİLİK HÜKÜMLERİ;

9.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında LİVAPROXY ile kurduğu ticari ilişki nedeniyle kendisine verilen/iletilen bilgilerle, başta ürün, hizmet fiyatları ile müşteri bilgileri olmak üzere, bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın gerek yazılı gerekse elektronik ortamda LİVAPROXY hakkında öğrendiği tüm bilgileri ve işbu sözleşmedeki finansal hükümleri gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa etmeyeceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, işbu maddeye aykırı hareket etmesi halinde 30.000 TL cezai şart ödeyeceğini ve LİVAPROXY’nin bu nedenle uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.


9.2 LİVAPROXY, işbu sözleşme kapsamında öğrendiği MÜŞTERİ’nin ticari ve teknolojik sırlarını gizli bilgi olarak kabul ederek en iyi şekilde koruyacağını ve yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olmadığı sürece ifşa etmeyeceğini ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

9.3 Taraflar, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir. Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve iş bu sözleşme kapsamında iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin koruması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.

9.4 LİVAPROXY, MÜŞTERİ’nin hizmetleri kapsamda barındırdığı bilgi, dosya vb. dokümanları yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı MÜŞTERİ, LİVAPROXY’den herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.

9.5 LİVAPROXY, MÜŞTERİ’ye verdiği hizmetleri yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda MÜŞTERİ’ye yazılı bir bildirim yapmadan inceleme altına alabilir, sonuç olarak elde ettiği bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı MÜŞTERİ, LİVAPROXY’den herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 11 - DELİL ve YETKİ ANLAŞMASI;

11.1 Taraflar, iş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda, tarafların usulüne uygun olarak tutulmuş ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar ortamındaki kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler.

11.2 İş bu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

1. TARAFLAR
1.1 LİVAPROXY YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ:
"LİVAPROXY" olarak Anılacaktır.
1.2 1.2 Müşteri: LİVAPROXY'nin sağladığı ürün ve hizmetleri satın alarak kullanmaya başlayan veya kullanmaya devam eden kişi, kurum veya kuruluşları ifade eder. Müşteri bilgileri, www.livaproxy.com ’a üye olurken ya da ürünü satın alırken girilen veya telefon, e-posta gibi kanallarla beyan edilen bilgilerdir. Bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluk Müşteri'ye aittir.

1.3: Taraflar, bu sözleşmede yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRMESİ, SÜRESİ VE REVİZE EDİLMESİ

2.1 İşbu sözleşme, Müşteri'nin LİVAPROXY'den ürün/hizmeti satın almak istediğini bildirmesi/başvurması (çevrimiçi satışlar için Müşteri'nin www.livaproxy.com web sitesine giriş anı itibarı ile taraflar arasında kurulmuş hale gelir.

2.2 Sözleşme, Müşteri'nin LİVAPROXY'den ürün/hizmeti almaya devam ettiği sürece ve yasa gereği Müşteri bilgilerinin saklanması gereken süre boyunca geçerlidir.

2.3 LİVAPROXY, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini revize etme, yürürlükten kaldırma veya işbu sözleşmeye yeni bir madde ekleme insiyatifine sahiptir. Yapılan herhangi bir değişiklik revizyon olarak kabul edilecek ve işbu sözleşmenin altında yer alan revizyon tarihi bölümü güncellenecektir. Tüm değişiklikler revizyonun yapıldığı andan sonraki 24 saatin akabinde yürürlüğe girer. LİVAPROXY, revizyonu bildirme zorunluluğu taşımaz. Yapılan revizyon, 24 saat içerisinde Müşteri tarafından okunup, onaylanmış, kabul edilmiş sayılır.

3. TANIMLAR
Lisanslı Yazılım Ürünleri: Bilgisayara, ve bilgisayarın IP adresi, kullanıcı adı, mac adresi, hard disk seri numarası gibi bir çok donanım aygıtının erişilebilir bilgilerine bağlı lisanslanan ve sadece tanımlanan bilgisayar, IP adresi ve donanım aygıtlarının erişilebilir bilgilerinin sahip olduğu sistemlerin kullanımına izin verilen, masaüstü bilgisayar programlarıdır.


SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşme, LİVAPROXY'nin Müşteri'ye sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve kullanım aşamalarını düzenleyecektir.

5. SORUMLULUKLAR
LİVAPROXY'nin ve Müşteri'nin karşılıklı sorumlulukları hizmet alanına göre aşağıdaki belirtilmiştir:

5.1 Lisanslı Yazılım Ürünleri

5.1.1 Ücretsiz Kurulum: Sipariş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müşteri, LİVAPROXY'den ücretsiz kurulum talebinde bulunabilir. LİVAPROXY'nin MÜŞTERİ tarafından satın alınan yazılımların kurulum dosyalarında kurulumun nasıl yapılacağına dair döküman bulunan yazılımlara kurulum yapma zorunluluğu yoktur.
5.1.2 Teknik Destek ve Sürüm Güncelleme: Müşteri satın alınan hizmet için, hizmet süresi boyunca destek hakkı almış kabul edilir.

5.2 Diğer Sorumlulukları
* Müşteri'ye ait www.livaproxy.com müşteri hesabına giriş için kullanılan veya hizmetlere bağlı olan her türlü kullanıcı adı, şifre, parola vb. gizli bilginin güvenliği Müşteri'nin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu oluşabilecek zarar veya kayıptan LİVAPROXY sorumlu değildir.
* Müşteri ile LİVAPROXY arasında gerçekleşen çağrı merkezi, e-posta, destek talebi, canlı destek ve diğer tüm iletişim kanallarında taraflar saygı ve geleneksel örf, adet, ahlak kurallarına uygun şekilde görüşmelidir. MÜŞTERİ'nin bu görüşmelerde herhangi bir küfür, saygısız veya üslupsuz dil kullanması durumunda LİVAPROXY, MÜŞTERİ'nin üyeliğini ve tüm hizmetlerini iade yapılmaksızın tek taraflı olarak sonlandırabilir, MÜŞTERİ hakkında yasal işlem başlatabilir ve dilerse müşteriden yazılı özür dilekçesi talep edebilir. Hizmetlerin durdurulması sonucu, MÜŞTERİ tarafında oluşabilecek herhangi bir zarar veya kayıptan LİVAPROXY sorumlu değildir.
* Hizmet süre bitimleri, önemli güncellemeler vb. durumlarda kullanılan Müşteri'nin hesabına bağlı iletişim bilgilerinin güncel ve geçerli olması Müşteri'nin sorumluluğundadır.
*LİVAPROXY hizmetlerinde planlı bakım çalışmaları yapabilir ve bu planlı bakım çalışmalarının hangi tarihte ve saatte yapılacağını müşteriye e-posta - destek talebi ve diğer bütün iletişim kanallarından bildirebilir. Plansız ve acil bakım çalışmaları sebebi ile oluşan hizmet kesinti süreleri MÜŞTERİ tarafından talep edildiği taktirde ek süre olarak MÜŞTERİ'nin ilgili hizmetine eklenebilir.
*Planlı - Plansız bakım çalışmaları, LİVAPROXY tarafından kaynaklı veya kaynaklanmayan bütün kesintilerde oluşabilecek zararlar için MÜŞTERİ herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İşbu sözleşmede belirtilen maksimum kesinti süreleri ve aşım durumlarında uygulanacak ve izlenecek yollar belirtilmiştir. İzlenecek yollar buradan referansla belirlenecektir.
* Satın alınan tüm ürünlerde lisans sistemi bulunmaktadır. MÜŞTERİ bu noktada satın aldığı ürünleri korumak ile yükümlüdür. Satın alınan hizmetlerin lisanssız biçimde farklı sistemlerde çalıştırılmaya çalışması durumunun tespiti halinde iade yapılmaksızın ürün hizmetleri iptal edilecek ve iş hukuksal olarak devam ettirilecektir. Bu noktada MÜŞTERİ LİVAPROXY'nin uğrayacağı ve beyan edeceği tüm zararı ödemeyi kabul ve taahüt eder.

Karalama/Kötüleme: Müşteri sorumlulukları arasında firmayı karalama, olumsuz eleştirme, internet ortamında ya da başka platformda bu tarz kampanyalar düzenlendiği takdirde hesap sorgusuz ve sualsiz olarak sunucularımızdan silinerek, tüm hizmetleri geri iade yapılmaksızın kapatılacaktır. Firmamız hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.3 İptal & İade
LİVAPROXY tarafından sağlanan tüm ürün ve hizmetlerin iptal & iade süreçleri "İade Şartları" kapsamında gerçekleştirilir.

6. GİZLİLİK
İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince e-posta yoluyla yapılan yazışma kayıtları, WhatsApp uygulaması aracılığı ve www.livaproxy.com web sitesi üzerinden oluşturulmuş destek talepleri, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

 

8. TEKNİK DESTEK
MÜŞTERİ, LİVAPROXY tarafından desteğe ihtiyaç duyduğu zaman öncelik olarak www.livaproxy.com üzerinde kayıtlı hesabı üzerinden destek bildiriminde bulunması durumunda destek alabilir. Farklı Platform ve Whatsapp üzerinden iletişime geçilmesi/destek istenilmesi durumunda LİVAPROXY'nin destek verme zorunluluğu yoktur. MÜŞTERİ bu durumda desteği yalnızca web sitesi üzerinden açılacak destek kaydı üzerinden işlem yapabileceğini kabul ve taahüt eder.

9. LİSANSLI YAZILIMLAR VE SATIN ALINAN HİZMETLER
MÜŞTERİ, www.livaproxy.com web sitesi üzerinden satın almış olduğu hizmetleri (yazılım, mobil proxy, ipv6 proxy sunucu) LİVAPROXY'nin onayı olmadan 3. kişilere satamaz, kiralayamaz, devredemez. LİVAPROXY'nin onay verdiği taktirde bu işlemleri kontrollü bir biçimde gerçekleştirebilir.

10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Son Revizyon Tarihi: 11.03.2023

 

Powered by WISECP